Zabytki – jak to z nimi jest…

Przed rozpoczęciem inwestycji w starych dzielnicach wielu polskich miast warto sprawdzić czy teren lub wybrany obiekt nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków. Ochrona zabytków wiąże się z ograniczeniami w dysponowaniu zabytkową własnością.

Powyższa ochrona łączy się z ryzykiem, iż zostały wpisane do rejestru zabytków lub podlegają ochronie wynikającej z postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ustawa o ochronie zabytków nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków na prowadzenie wszelkich robót budowlanych w rozumieniu ‘ustawy prawo budowlane”. Chodzi tu o przebudowy, nadbudowy, rozbudowy czy też nawet proste remonty (np. zmiana koloru elewacji).

Problematyka ochrony zabytków jest niezwykle istotna dla właściwej gospodarki przestrzenią, a jej znajomość jest niezbędna przy sporządzaniu studiów wartości kulturowych terenów podlegających opracowaniom planów zagospodarowania przestrzennego.

Naruszenie przepisów ustawy o ochronie zabytków może być bardzo kosztowne.

Ustawa o ochronie zabytków z dnia 23 lipca 2003 roku.